ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت

زمان : 7 لغایت 9 اردیبهشت ماه 1397

مکان : مشهد مقدس
ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
 

  زمان : 7 لغایت 9 اردیبهشت ماه 1397

  مکان : مشهد مقدس
پنجمین دوره مسابقات بین¬المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
زمان: 11 لغایت 14 دی ماه 1393
مکان: تهران. مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد
پنجمین دوره مسابقات بین¬المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت
زمان: 11 لغایت 14 دی ماه 1393
مکان: تهران. مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد
پنجمین دوره مسابقات بین¬المللی قرآن دانشجویان مسلمان
زمان: 11 لغایت 14 دی ماه 1393
مکان: تهران. مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد
چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
زمان :22 لغایت 25  شهريور ماه 1391
مکان : شهر تبريز
سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
 زمان : 19 لغایت 21 دي ماه 1389
مکان :مشهد مقدس
چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
زمان :22 لغایت 25  شهريور ماه 1391
مکان : شهر تبريز
چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت
زمان :22 لغایت 25  شهريور ماه 1391
مکان : شهر تبريز
دومين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان
  زمان :20 لغايت 24 آبان ماه 1387
مکان :تهران-مرکزهمايشهاي برج ميلاد
سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
زمان : 19 لغایت 21 دي ماه 1389
مکان :مشهد مقدس
سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت
زمان : 19 لغایت 21 دي ماه 1389
مکان :مشهد مقدس
اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
زمان: 28 لغایت 31 فروردی ماه 1385
مکان: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
دومين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل
زمان :20 لغايت 24 آبان ماه 1387
مکان :تهران-مرکزهمايشهاي برج ميلاد