» » برگزیدگان هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -برادران ( رشته مفاهیم)

ردیف
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1
محمد رضا فهمیده
اصفهاناول
2
سید ناصر اسعدی فیروزآبادی
امام صادق (ع)دوم
3
عبدالحسین عبیات
شهید بهشتی
سوم

96/10/7