» » برگزاري دوره‌هاي آموزش کارکنان دولت در سطح نهادها و سازمانها

گزارش اجمالی

برگزاری دوره‌های آموزش کارکنان دولت در سطح نهادها و سازمانها
بر اساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 5 سرفصل با موضوع قرآنی به شرح ذیل برای این دوره ها تعیین گردید.
1- روخوانی (28 ساعت)
2- روانخوانی (16 ساعت)
3- مبادی و مبانی آشنایی با قرآن (16 ساعت)
4- آشنایی اجمالی با ترجمه آیات منتخب و مفاهیم قرآنی (16 ساعت)
5- آشنایی با تربیت قرآنی و شیوه‌های تربیت قرآنی (16 ساعت)

84/11/20