» » برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -برادران ( رشته حفظ)

ردیف
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1
خالد عبدالکریم
اصفهان
اول
2
جعفر کرباسی
تهران
دوم
3
سید عبدالکریم موسوی
تهران
سوم
4
محمد رضا خاکی نجف آبادی
صنعتی اصفهان
چهارم
5
مسعود فردوسی پور
اصفهان
پنجم

96/10/5