» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

سعدا عزیزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اول

فائزه جلالیدانشگاه شهید چمران اهواز
دوم

مریم باقری آستانیدانشگاه فردوسی مشهد
سوم

97/09/29