» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران ( رشته حفظ 10 جزء )

                   

نام و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

محمدرضا رحیمیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
اول

مصطفی سعیدیدانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
دوم

محمد عزلتی  مقدمدانشگاه قم
سوم

97/08/28