» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران ( رشته حفظ 5 جزء )

                   

نام و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

حسین وطنیدانشگاه فرهنگیان  گرگان
اول

محمدرضا  اسماعیلیدانشگاه شهید مطهری
دوم

عباس سلامتیدانشگاه گلستان
سوم

97/08/28