» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران ( رشته قرائت تحقیق )

                   

نام و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

مجتبی محمدبیگیدانشگاه قرآن و  حدیث
اول

احسان محمدیدانشگاه علوم و  معارف قرآن کریم مشهد
دوم

علیرضا مهدی  زادهدانشگاه امام حسین
سوم

97/08/28