» » کارگاه آموزشی «رسم انتخاب» در دانشگاه امیر کبیر