» » برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -خواهران ( رشته قرائت)

ردیفنام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1فرحناز جرفی نژاد
شهید چمران اهواز
اول
2نسرین نجفیاصفهان
دوم
3فاطمه سیدی
مشهدسوم
4مهرناز ریاست
ارومیه
چهارم
5زهرا قاسمی
تبریز
پنجم

96/10/4