» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- برادران ( رشته حفظ 10 جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
بهرام شاه ویران
 آزاد اسلامی
اول
امیر حسین اسفندیار
صنعتی نوشیروانی بابل
دوم
حسام فیوضی رزگی
علوم پزشکی تربت حیدریه
سوم

96/09/6