» » مسابقه اینترنتی نور علی نور 3 « ويژه جهادگران و اعضاء خانواده اشان»

  در جـامعـه امـروز مـا بـه بـرکت نظـام مـقدس جـمهوري اسـلامي ايــران فعـاليـت هـاي ارزنـده اي در زمينـه گستـرش فرهنـگ قـرآنـي صـورت مـي گيــرد کـه هـر يـک متنـاسـب بـا نـوع نگـرش و اهـدافـي که دنـبال مـي کنـنـد ، تـدويـن و انـتـشـار مي يـابنـد و مـجمـوعه هـاي گـونـاگـون قرآني را در جامعه عرضه کـرده انـد کـه بـايـد ايـن تـلاشـهاي صـادقـانـه را که تاکنون نتايج و آثار و برکـات فـراواني از خـود برجاي گذاشته اند ارج نهاده و خواهـان تـداوم وتـوسـعه چنيـن اقدامـاتي بـاشيـم. بي شـک کاربردي ترين هدف طرح مسابقه اينترنتي از نور تا نور با ويژگي ها و خصـوصيات کم نظير ، فراهم آوردن زمينـه آشنايي و انـس مخاطبان با مفاهيم آيه ها و موضوعات قرآني سوره حجرات براي اعضاء و خانواده هاي جهادگران دانشگاهي است که با مطالعه و تدبر در سوره حجرات و باعلاقه و اشتياق ، فرصـت حرکت به سوي نور حقيقي قرآن را بدست آورند ؛ لذا خداوند منان را شاکريم که ما را بدين راه هدايت فرمود تا در اين راستا گام برداريم ..

اهداف

اعتلاي فرهنگ قرآني و کتابخواني در بين جهاد گران محترم و خانواده ايشان
انس با قرآن کريم
توجه به مفاهيم قرآن کريم
ايجاد شور و نشاط و انگيزش معنوي در بين جهادگران
توانمند سازي اعتقادي جهادگران و خانواده هاي ايشان

مجري طرح: سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهيان کشور

زمان اجرا: ارديبهشت ماه 1392

محل اجرا: سايت اينترنتي  quran.ir

مخاطب جشنواره: اعضاء جهاد و خانواده هاي ايشان

منبع آزمون: کتاب تفسير سوره حجرات ، نويسنده حجت الاسلام و المسلمين قرائتي

 

آمار كلي : 

تعداد شركت كنندگان:    245   نفر

نتیجه قرعه کشی: 10 نفر


اسامی برگزیدگان

نام 

نام خانوادگی

نام واحد 

عباسعلی

راسخی

يزد

پونه

شريف زاده

گلستان

محبوبه

ابدی

علوم پزشکی تهران

سيده احترام

کلانتری

علم و فرهنگ

رقيه

اسحاقيان

صنعتي امير کبير

مهری

گوهربخش

دفتر مرکزی

محمد

شريف زاده

گلستان

علی

نهضتی

جهاد دانشگاهي واحد تهران

طاهره

حميدي پور

جهاد البرز

ناصر

حاجي کتابی

دفتر مرکزی

92/02/14