» » برگزیدگان دومین دوره جشنواره قرآنی دانشجو یان سراسر کشور- خواهران ( رشته قرائت)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

    1                  

فائزه کاشی ساز پور

اهواز

1

    2                  

زهرا مهاجرانی

مدرسه عالی علوم اراک

2

    3                  

فاطمه محمد نژاد

اهواز

3

96/10/2