» » برگزیدگان اولین جشنواره ملي قرآن و عترت ویژه اساتید دانشگاههای سراسر کشور

« اسامی برگزیدگان رشته قرائت تحقیق برادران»

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
مرتضی سلیمانی
جامع علمی و کاربردی
اول
وحید مهاجرپاریزی
جامع علمی و کاربردی
دوم
محمدرضا عامری
 پیام نور
سوم
« اسامی برگزیدگان رشته حفظ کل برادران»
نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
یعقوب پورجمال
 آزاد اسلامی
اول
مهدی رجبی
علوم پزشکی کاشان
دوم
علی شاه‌نظری
پیام نور
سوم
« اسامی برگزیدگان رشته قرائت ترتیل برادران»
نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
سیداحمد میریان
آزاد اسلامی
اول
علی‌اکبر کاظمی
جامع علمی و کاربردی
دوم
محمدامین بهرامی
علوم پزشکی بوشهر
سوم
« اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۵ جزء قرآن کریم برادران»
نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
مصطفی شیخ الطائفه
علوم پزشکی تربت حیدریه
اول
« اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۱۵ جزء قرآن کریم برادران»
نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
محمد محسنی
جامع علمی و کاربردی
اول
علیرضا قاسم‌زاده
جامع علمی و کاربردی
دوم
جواد فتحی اکبرآبادی
پیام نور
سوم
« اسامی برگزیدگان رشته قرائت تحقیق خواهران»
نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
مهری مختاری رشیدآباد
جامع علمی و کاربردی
شایسته تقدیر
ربابه موحدی‌پور
جامع علمی و کاربردی
شایسته تقدیر
« اسامی برگزیدگان رشته قرائت ترتیل خواهران»
نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
ندا ایلیات
علمی ـ کاربردیاول
سپیده مختاری
علوم پزشکی تهران
شایسته تقدیر
« اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۵ جزء قرآن کریم خواهران»
نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
فاطمه شاهینی
علمی ـ کاربردیاول
راضیه زارع
علوم پزشکی شیراز
دوم

 « اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۱۵ جزء قرآن کریم خواهران»

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
مریم برخورداری
علمی ـ کاربردیشایسته تقدیر
صدیقه رضایی دهنوی
پیام نورشایسته تقدیر

 « اسامی برگزیدگان رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم »

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
جعفر حسن‌زاده
علوم پزشکی شیراز
اول
زهرا یحیایی
جامع علمی و کاربردی
دوم
حسن ظاهری‌فر
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانسوم

 « اسامی برگزیدگان رشته آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه»

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
محمدرضا شریف
علوم پزشکی کاشان
اول
محمدصالح شرافت
 جهاد دانشگاهی واحد یزد
دوم
زینب روستایی
علوم و معارف قرآن کریم
سوم

 « اسامی برگزیدگان رشته مقاله نویسی»

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
اصغر سپهوند و نسیم بیگی بروجنی
 علوم پزشکی لرستان
اول
فرشته  بهمنش
علوم پزشکی بابل
دوم
مهدی مختار زاده
 ازاد اسلامی
سوم
« اسامی برگزیدگان رشته تالیف کتاب»
نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
مرضیه مومن نسب  و آزیتا جابری
علوم پزشکی شیراز
اول

96/09/6