» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته فیلم نامه نویسی)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 محمود خیری مطلق
جامع علمی کاربردی
اول
فاطمه محمودی
 فرهنگیان
دوم
 حمیدرضا شجاعی فر
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سوم

95/08/20