» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته داستان نویسی)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 عاطفه شاطری کاشی
فرهنگیان
اول
الهام توکل
 وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
دوم
 حسین یگانه فرد
پیام نور
سوم

95/08/20