» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته ترجمه و تفسیر )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه رتبه
 فتح الله جاهدین محمدی
فرهنگیان
اول
حکیمه یاری
علوم و معارف قرآن کریم
دوم
 فروزان وحیدی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سوم

95/08/20