» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته دعاخوانی)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
مهدی فخرالدین آرانی
 پیام نور
اول
میر حسن صفری ارچی
فرهنگیان
دوم
سید احمد حسینی میر محمدی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سوم

95/08/20