» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته حفظ 20 جزء )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه رتبه
مجتبی محسنی
آزاد اسلامیاول
محسن محمدی سه ده
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دوم
محمد جواد دلفانی
آزاد اسلامیسوم

95/08/20