» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش ادبی ( رشته فیلم نامه نویسی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
هیات داوران هیچ اثری را به عنوان رتبه اول انتخاب نکرد-
-
کاظم رستمیجامع علمی و کاربردیدوم

مهران نصرتی

زهرا سپهری

فرهنگیان

علوم و معارف قرآن کریم

مشترک سوم

94/08/19