» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش ادبی ( رشته شعر)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
رضا نیکوکارجامع علمی و کاربردیاول
محمد زارعی تجرهپیام نوردوم
فرحناز حمزهوزارت علوم، تحقیقات و فناوریسوم

94/08/19