» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش هنری ( رشته فیلم کوتاه)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمد حمزه ایجامع علمی و کاربردیاول
سعید نجاتیجامع علمی و کاربردیدوم
سرکوت نیکدلفرهنگیانسوم

94/08/19