» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته دعاخوانی، سخنوری و مداحی )

«اسامی برگزیدگان بخش برادران»            

                 «رشته دعاخوانی»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمد قربانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریاول
احمد زینلیجامع علمی کاربردیدوم
اسماعیل شیرازی باصیریجامع علمی کاربردیسوم

                « رشته سخنوری»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
احسان دادگستروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاول
عبدالله شمس‌آبادیفرهنگیاندوم
علی ملکیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریسوم

                  « رشته مداحی»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمداسماعیل خورشیدیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریاول
سیدحمید تاجزاده‌قمیجامع علمی ـ کاربردیدوم
حسین عبدلیعلوم، تحقیقات و فناوریسوم

«اسامی برگزیدگان بخش خواهران»

                     «رشته مداحی »

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
زهرا پارسارادجامع علمی ـ کاربردیاول
سمیرا شجاعیپیام نوردوم
فاطمه نیک‌فرپیام نورسوم

                   « رشته دعاخوانی »

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مریم غلامیجامع علمی ـ کاربردیاول
فرشته باباییپیام نوردوم
اعظم‌السادات بنی‌فاطمیجامع علمی ـ کاربردیسوم

                  « رشته سخنوری »

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
سیده‌زهرا علوی اشکفتکیفرهنگیاناول
فریبا خانی‌پوروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدوم
سمیه نظریوزارت علوم تحقیقات و فناوریسوم

93/08/20