» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته حفظ 5 جزء )

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
فاطمه اصغرزادهپیام نوراول
فاطمه اسلامیآزاد اسلامیدوم
شیما مؤمنیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیسوم

93/08/20