» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ 10 جزء )

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
احسان شعبانیوزارت علوم تحقیقات و فناوریاول
احمد پیریاییوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدوم
سیدمهدی بنی هاشمیآزاد اسلامیسوم

93/08/20