» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ 20 جزء )

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
رضا نژادتبریزیوزارت علوم تحقیقات و فناوریاول
حسین ابیضی مقدمفرهنگیاندوم
سجاد قراباغیوزارت علوم تحقیقات و فناوریسوم

93/08/20