» » » » » برگزیدگان بيست و هفتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران -( رشته طراحی پوستر)

نام و نام خانوادگی

دانشگاه 

رتبه

سید مهدی میر حیدری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شایسته تقدیر

امیر وحید سرکاری

آزاد اسلامی

شایسته تقدیر

91/08/8