» » » » » برگزیدگان بيست و هفتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران -( رشته نقاشی)

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

حائز رتبه نشدند

-

اول

حائز رتبه نشدند

-

دوم

شنبم جوانی

علی مبارکی

دانشگاه آزاد اسلامی

سوم به صورت مشترک

نگار پورمند

دانشگاه آزاد اسلامی

شایسته تقدیر

بهاره بدخشان

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شایسته تقدیر

سکینه آذری

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شایسته تقدیر

91/08/8