» » » » » برگزیدگان بيست و هفتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران -خواهران و برادران ( رشته نرم افزار)

نام و نام خانوادگی

دانشگاه 

رتبه

حائز رتبه نشدند

-

-

جلال الدین پور باقری

آزاد اسلامی

دوم

مهدی هاشمی

فاطمه فرازی افرا

وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیام نور

سوم به صورت مشترک

رضا امامی

آزاد اسلامی

شایسته تقدیر

91/08/8