» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته ترجمه)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
زهرا خیالی
علوم پزشکی یاسوج
اول
طیبه پاسبان
علوم قرآنی مشهد
دوم
سید حمید حسینی
علوم پزشکی بیرجند
سوم

90/09/1