» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته قرائت تحقيق)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
صادق قربانی
آزاد اسلامی واحد مشهد
اول
علیرضا عتیق زاده
زنجان
دوم
مجید جیریایی
علمی کاربردی واحد مرکزی
سوم

90/09/1