» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران( رشته قرائت ترتيل)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
طاهره عبداللهیپيام نور تاكستاناول
الهام منگلیعلامه طباطبايیدوم
هاله فيروزیمفيد قمسوم
زهرا عيدی‌پورعلوم پزشكی فساچهارم
زهرا غياثی‌نژادپيام نورپنجم

89/07/27