» » بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

گزارش اجمالی

بیست و پنجمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور یعنی از سال 1389 به صورت دوره‌‌ای و توسط دستگاه‌های دانشگاهی مختلف برگزار شد. تا قبل از این جهاد دانشگاهی به عنوان مبدع و میزبان دائمی این مسابقات بیست و چهار دوره را برگزار کرده بود.

 

                                           «اسامی برگزیدگان رشته حفظ کل برادران»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
ابوذر كرمی علوم پزشكی اراكاول
هاشم سلطانی‌نژاد باهنر كرماندوم
حسن فراهانی تربيت مدرسسوم
حسن كبيری اصفهانچهارم
بهزاد هژبری پيام نور خلخالپنجم

                                         «اسامی برگزیدگان رشته حفظ كل بانوان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
نجمه شبانی‌قهرودیعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیاول

حكيمه نصيری

دانشگاه آزاد اسلامی نکادوم
زينب تونه‌ایپيام نور آران و بيدگلسوم
رقيه رضايیپيام نور ساریچهارم
معصومه آگاهیتهرانپنجم

                                              «اسامی برگزیدگان رشته قرائت تحقيق آقايان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مجيد فقيه‌آزاد اسلامی خوراسگاناول
محمد برخورداریعلوم و معارف قرآن كريمدوم
وحيد وكيلیپيام نورسوم
سيدميلاد تاج‌زادهدانشگاه آزاد تهران جنوبچهارم
سعيد محمدیدانشگاه آزاد ابهرپنجم

                                         « اسامی برگزیدگان رشته قرائت تحقيق بانوان  »

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
الهام سلطانی‌نژادپيام نور كرماناول
سميه رحمانیكاشاندوم
منيره عيدی‌پورشيرازسوم
مژگان خان‌باباآزاد اسلامی کرجچهارم
سمانه كوچكیتربيت مدرسپنجم

                                      « اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۲۰ جزء آقايان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمدرسول آزمايشتبریزاول
امين امينی‌فردتربيت معلم سبزواردوم
حميد احمدیپيام نور شازندسوم
اميرحسين اميریعلوم پزشكی تهرانچهارم
سجاد رحيمیعلوم و معارف قرآن كريم مشهدپنجم

                                         «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۲۰ جزء بانوان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مريم جان‌نثاریاصفهاناول
زهرا چراغچیعلوم و معارف قرآن کریم تهراندوم
راضيه سرلكاصفهانسوم
حليمه شوشتریپيام نورچهارم
صفيه جوزدانیعلوم و معارف قرآن کریم اصفهانپنجم

                                          «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۱۰ جزء آقايان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
حسين عدنانكاشاناول
مصطفی سعيدیپيام نور اراكدوم
محمد ذوالفقاریپيام نور شاهين شهرسوم
عثمان فاروقیدانشگاه تبريزچهارم
كميل همتیپيام نور آستانه اشرفيهپنجم

                               «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۱۰ جزء بانوان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
طاهره نايبی‌موحدعلوم پزشكی قماول
فاطمه زرينصنعتی اروميهدوم
مريم محمدیزنجانسوم
سيده مرضيه شريفیپيام نور فريمانچهارم
عاليه‌سادات موذنپرديس قمپنجم

                               «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۵ جزء آقايان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمدجواد فلاحعلوم پزشكی يزداول
شهاب‌الدين خوجم‌لیآزاد اسلامی آزادشهردوم
احسان شعبانیصنعتی شريفسوم
محمدصادق كاظمیصنعتی اميركبيرچهارم
سجاد قره‌باغیكردستانپنجم

                                      «اسامی برگزیدگان رشته حفظ ۵ جزء بانوان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
منيره حسين‌زادهفردوسی مشهداول
فاطمه علی‌قارداشیجامع علمی كاربردی تهراندوم
صديقه باباپورفردوسی مشهدسوم
راحله قلی‌زادهتربيت معلم آذربايجانچهارم
مريم عظيمیپيام نور كشكوييهپنجم

                                         «اسامی برگزیدگان رشته قرائت ترتيل آقايان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
عليرضا عتيق‌زادهزنجاناول
مجتبی منصوريان‌فرصنعتی شريفدوم
صادق باقریپرديس قمسوم
يوسف قنبریصنعتی اميركبيرچهارم
صادق قربانیآزاد اسلامی مشهدپنجم

                                               «اسامی برگزیدگان رشته قرائت ترتيل بانوان»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
طاهره عبداللهیپيام نور تاكستاناول
الهام منگلیعلامه طباطبايیدوم
هاله فيروزیمفيد قمسوم
زهرا عيدی‌پورعلوم پزشكی فساچهارم
زهرا غياثی‌نژادپيام نورپنجم

                                         «اسامی برگزیدگان رشته ترجمه و مفردات قرآن كريم»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
احسان سلجوقیفردوسی مشهداول
ريحانه مسعوديهعلوم پزشكی كاشاندوم
حمزه سلطانيانجامع علمی كاربردی تهرانسوم
نسرين مهدویشهيدباهنر تبريزچهارم
حميده محبیجامع علمی كاربردی(سابكو)پنجم

                                              «اسامی برگزیدگان رشته تفسير قرآن كريم»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
سيدحميد حسينیعلوم پزشكی بيرجنداول
ابوالفضل ورمزياریتربيت معلم شهيد باهنر اراكدوم
محسن بشكزیتربيت معلم شهيد باهنر بيرجندسوم
فاطمه معصومیعلوم و معارف قرآن كريم شیرازچهارم
معصومه حيدریعلوم پزشكی يزدپنجم

                                     «اسامی برگزیدگان رشته پايان نامه (مقطع دكتری)»

نام و نام خانوادگیدانشگاهعنوان پایان نامهرتبه
عليرضا فخاریاصول دين قموحيانی در قرآندوم
سيدجعفر صادقیعلوم حديثمبانی و روش‌های توسعه استنباط احكام از قرآندوم
فروغ پارساتربيت مدرس قمنقد و بررسی پژوهش‌های حديثی هارالدموتسكیسوم
جلال وهابیآزاد اسلامی نائينبررسی تطبيقی نظريه شخصيت در قرآن و حديثسوم

                            «اسامی برگزیدگان رشته پايان نامه (مقطع کارشناسی ارشد)»

نام و نام خانوادگیدانشگاهعنوان پایان نامهرتبه
فاخره فراهانیعلوم حديثنقد و بررسی آرای مستشرقان پيرامون اختلاف قراءات قرآندوم
آرش ضيائیعلوم اسلامی رضویبررسی كفايت‌ها و كاستی‌ها در اعجاز علمی قرآندوم
محمدحسين بهفرعلامه طباطبايیمطالعه مفاهيم درمانی از آيات قرآن در مقايسه با نظريه معما درمانی فرانكلسوم

                               «اسامی برگزیدگان رشته پايان نامه (مقطع کارشناسی)»

نام و نام خانوادگیدانشگاهعنوان پایان نامهرتبه
فردين دارابیعلوم و معارف قرآن كريم کرمانشاهبررسی تطبيقی مفاهيم اسماء و صفات الهی در دو تفسير الميزان و كشافاول
حسين عبداله‌زادهعلوم و معارف قرآن كريم شاهرودآيه تطهير از ديدگاه مفسران فريقيندوم
فاطمه جعفریعلوم و معارف قرآن كريم اصفهانبررسی تطبيقی خداشناسی در اديان ابراهيمیسوم

                                             «اسامی برگزیدگان رشته مقاله نویسی»

نام و نام خانوادگیدانشگاهعنوان مقالهرتبه
مصطفی احمدی فرعلوم اسلامی رضویبهداشت روانی جنسی در اجتماع از منظر احاديثدوم
محمدرضا رئوفی- پريوش افتخاریعلوم پزشكی شهيد بهشتیامكان وجود دو قلب در بدن انسان از ديدگاه قرآنسوم
فاطمه عبدیعلوم پزشكی اصفهانبررسی ديدگاه قرآن پيرامون شبيه‌سازی انسانشایسته تقدیر

                                        «اسامی برگزیدگان رشته نشريات قرآن و عترت»

نام و نام خانوادگیدانشگاهعنوان نشریهرتبه
طيبه ناركیدانشگاه آزاد اسلامی محلاتنشريه صدای وصالاول
مهدی عليپرستدانشگاه آزاد اسلامی استهباناتصالدوم
اكرم جمشيدی- مريم نعمت‌اللهیعلوم و معارف قرآن كريم میبدجوهره وحیسوم

                                                    «اسامی برگزیدگان رشته گرافیک»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
سيدمهدی ميرحيدری-دوم
سيدجواد هاشمی فشاركیدفاع ملیسوم
معصومه مرادنژادآزاد اسلامی درودشايسته تقدير
فاطمه موثقیعلوم پزشكی تهرانشايسته تقدير

 

                                                         «اسامی برگزیدگان رشته عکاسی»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمدرفيعی موحدآزاد اسلامی خمينسوم

                                                  «اسامی برگزیدگان رشته نقاشی و نگارگری»

نام و نام خانوادگیدانشگاهعنوان رشتهرتبه
زهرا فولادی سپهرجامع علمی كاربردیگل و مرغاول
امير طوفانیشهيد چمران اهوازنگارگریدوم
شبنم جوانیآزاد اسلامی نجف آبادنقاشیدوم
مرضيه دهقانآزاد اسلامیمجموعه آثارشايسته تقدير
فرشته عالمشاهجامع علمی كاربردیمجموعه آثارشايسته تقدير
راضيه مرادی‌حقيقیجامع علمی كاربردیمجموعه آثارشايسته تقدير
سيمين منصوركيانیسورهمجموعه آثارشايسته تقدير

                                       «اسامی برگزیدگان رشته خط نستعليق»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
ليلا سفيديانآزاد اسلامیدوم
ناصر صادقیآزاد اسلامیسوم
علی طوفانیشهيد رجايی تهرانشايسته تقدير
ابوذر ذاكری سلوقانپيام نور بندرعباسشايسته تقدير
امين طاهریجامع علمی كاربردیشايسته تقدير
احمد پورهادیآزاد اسلامی خمينشايسته تقدير

                                      «اسامی برگزیدگان رشته خط شكسته نستعليق»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
معين شماعیآزاد اسلامیدوم
شمس الدين مرادیآزاد اسلامیسوم

                                                      «اسامی برگزیدگان رشته خط ثلث»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
پروين خالدیپيام نورسقزدوم
ابوالفضل تقيان دينانیتربيت معلم شهيد باهنر اصفهانسوم

                                        «اسامی برگزیدگان رشته خط نسخ»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مهری كرمیآزاد اسلامیدوم

                                        «اسامی برگزیدگان رشته نماهنگ»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
فاطمه موثقیعلوم پزشكی تهرانشايسته تقدير

                                           «اسامی برگزیدگان رشته فيلمنامه نويسی»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مهناز محمدیآزاد اسلامیدوم
محمد آقايیجامع علمی كاربردیسوم
عطاء‌الله حسينیجامع علمی كاربردیشايسته تقدير
منيژه شهرابی-شايسته تقدير

96/10/16