» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته قرائت ترتيل)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
عليرضا عتيق‌زادهزنجاناول
مجتبی منصوريان‌فرصنعتی شريفدوم
صادق باقریپرديس قمسوم
يوسف قنبریصنعتی اميركبيرچهارم
صادق قربانیآزاد اسلامی مشهدپنجم

89/07/27