» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ 5 جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمدجواد فلاحعلوم پزشكی يزداول
شهاب‌الدين خوجم‌لیآزاد اسلامی آزادشهردوم
احسان شعبانیصنعتی شريفسوم
محمدصادق كاظمیصنعتی اميركبيرچهارم
سجاد قره‌باغیكردستانپنجم

89/07/27