» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ 10جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
حسين عدنانكاشاناول
مصطفی سعيدیپيام نور اراكدوم
محمد ذوالفقاریپيام نور شاهين شهرسوم
عثمان فاروقیدانشگاه تبريزچهارم
كميل همتیپيام نور آستانه اشرفيهپنجم

89/07/27