» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران-خواهران- ( رشته قرائت ترتیل)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

محبوبه نصیری

پیام نور آذربایجان شرقی

دوم

هایده محبی

آزاد اسلامی واحد اراک

سوم

فاطمه رحمدار

شیراز

88/07/18