» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران-خواهران- ( رشته حفظ 10 جزء)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

فاطمه قرایی

دانشگاه قم

دوم

الهام ولایی ها

علوم و معارف قرآن تهران

سوم

مینا احمدی

تربیت معلم آذربایجان شرقی

88/07/18