» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران-برادران- ( رشته قرائت ترتیل)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

ابوالفضل زیبایی

آزاد اسلامی واحد رشت

دوم

شهید داوودی

آزاد اسلامی واحد آبادان

سوم

الیاس خلوصی

آزاد اسلامی واحد مشهد

88/07/18