» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته تفسیر)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

ريحانه سادات مدنيان

علوم پزشكي شهيد بهشتي

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

ليلا سالار حسيني

علوم پزشكي شهيد بهشتي

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

جعفر خوشرو

علوم قرآني مشهد

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

4

محمد محمد طاهري

مازندران

تنديس لوح تقدير و 3 ربع سكه بهار آزادي

5

سولماز زينالي

علوم قرآني قم

تنديس لوح تقدير و 2 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27