» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران ( رشته حفظ 5 جزء)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

امير حسين دباغ

كاشان

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

محمد جواد فلاح

اصفهان

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

سيد روح‌اله معزي

شيراز

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27