» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته شعر)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

عليرضا‌رجبعلي‌زاده‌كاشاني

علوم پزشكي كاشان

اول

5ربع‌سكه ‌بهار‌آزادي وتنديس و لوح‌تقدير

2

هاشم كروني

جامع‌علمي كاربردي

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

اعظم ايزدي

آزاد اسلامي شيراز

سوم

3ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6