» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته صنايع دستي)

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

سيدحسين موسوي

علمي، كاربردي بافق

اول

5 ربع سكه بهار آزادي و تنديس و لوح تقدير

2

صمد كرمي

شيراز

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

مريم لطيفي

آزاد اسلامي واحد تهران شمال

شايسته تقدير

1 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6