» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران- ( رشته ترجمه)

ردیف
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1

سيد مجتبي جليل‌زاده

قم

اول
2

جعفر خوشرو

دانشكده علوم قرآني مشهد

دوم
3

حافظ فتحي

دانشكده علوم قرآني كرمانشاه

سوم
4
محبوبه بيگي
علوم پزشكي اصفهان
چهارم
5
محمد‌رضا سوادكوهي
فردوسي مشهد
پنجم

86/03/6