» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران ( رشته نقاشي خط)

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

ملاحظات

1

خانم پرستو حسین آبادی

لوح تقدیر

آزاد جنوب

به علت عدم نوآوری و تکرار بدون خلاقیت آثار تنها یک اثر انتخاب گردید

85/02/27