» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران ( رشته تفسیر)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

سوده غفوری فرد

علوم پزشکی تهران

لوح تقدیر و تندیس و5 ربع سکه بهار آزادی

دوم

غلامحسین وطن خواه

فردوسی مشهد

لوح تقدیر و 4 ربع سکه بهار آزادی

سوم

علی ثامنی

الهیات شیراز

لوح تقدیر و3 ربع سکه بهار آزادی

چهارم

قربان محمد باشام

الهیات تهران

لوح تقدیر و 2 ربع سکه بهار آزادی

پنجم

علی ساکی

علوم قرآنی تهران 

لوح تقدیر و2 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27