» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران- ( رشته قرائت تحقیق)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

هادی چارقلو

امور اقتصادی تهران

 لوح تقدیر و تندیس و 6 ربع سکه بهار آزادی

دوم

مسعود پنجه

آزاد مشهد

لوح تقدیر و 5 ربع سکه بهار آزادی

سوم

محمد امیر بهادرشجاعی

آزاد زنجان 

لوح تقدیر و 4 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27