» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش ادبی ( رشته مقاله پژوهشی)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

مسعود اشرف گنجوی

علوم و تحقیقات تهران

تهران

4

نفر دوم

محبوبه مفید کلانتری

پیام نور کرمان

کرمان

3

نفر سوم

کیوان لولوئی

آزاد تهران

تهران

2

84/02/29