» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش ادبی ( رشته شعر)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

عباس محمدی

پیام نور خمین

مرکزی

4

نفر دوم

فرضعلی انصاریان مهابادی

پیام نور اصفهان

اصفهان

3

نفر سوم

آزاد قدرتی

علوم انسانی سمنان

سمنان

2

نفر سوم

حکیمه بهرامیان

آزاد اسلامی

اصفهان

2

84/02/29