» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران ( رشته حفظ 10جزء )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

محمد تمیمی

بوعلی سینا ی همدان

لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر به حج عمره

دوم

قاسم شهری

علوم اسلامی رضوی

لوح تقدیر  و حواله سفر به سوریه

سوم

ابوالفضل محمد زاده

قم

لوح تقدیر  و حواله سفر به سوریه

84/02/29